TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO REJESTRACJI


BIURO, Łódź Przędzalniana 42, Tel.884 000 094

Ubezpieczenia i tłumaczenia przy Wydziale Komunikacji, Łódź, ul.Smugowa 26a, lokal 3, Tel. 884 303 084

REJESTRACJA SAMOCHODU ŁÓDŹ – DOKUMENTY

Poniżej zamieszczamy wymagane dokumenty do rejestracji.

Załączniki:
1. dowód własności pojazdu (np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany).
UWAGA
W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.

2. dowód rejestracyjny pojazdu (z aktualnym badaniem technicznym), a w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie dowodu rejestracyjnego, jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego.

3. karta pojazdu, jeżeli była wydana, a w przypadku utraty karty pojazdu zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie karty pojazdu, jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego.

4. tablice rejestracyjne,
W przypadku utraty, zagubienia tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie, zgubieniu tablicy.
W przypadku kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu dołącza zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży.

5. dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych).

6. dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu,

7. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego przy braku aktualnych badań w dowodzie rejestracyjnym lub odpis ostatniego badania technicznego potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu na dzień złożenia wniosku,

8. dodatkowa tablica rejestracyjna jeżeli była wydana.


Jeśli potrzebujesz samych tłumaczeń, pomocy w samej opłacie akcyzy lub samej rejestraji także przyjedziemy. Zadzwoń i umów się.